Освітнія програма PhD третього освітньо-наукового рівня

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Форми навчання Денна, заочна
База вступу Магістр, спеціаліст із будь-якої спеціальності
Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ліцензований обсяг 30 осіб
Вид пропозиції Фіксована
Термін навчання 4 роки
Терміни подачі заяв01.07.2021 – 23.07.2021
Екзамени та коефіцієнтиІспит із спеціальності (k=0.4, балmin=60, балmax=100)
Іспит з іноземної мови (k=0.3, балmin=60, балmax=100)
Середній бал документа про освіту (k=0.2, балmax=100)
Додатковий бал за навчальні та наукові досягнення (k=0.1, балmax=100)
Вступ до аспірантури 2021
Перелік документів для вступу

Зразки заповнення документів для вступу 2021 р.

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають до відділу аспірантури університету (1 корп., кім.215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
 • згода на обробку персональних даних;
 • зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел), реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти. 

Що таке аспірантура?

Аспірантура — це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Спочатку аспірант визначає цікавий для нього науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає літературу, проводить експеримент, результат якого обробляє. Аналізує, порівнює отримані дані з тими, які вже зробили інші науковці. Це все робиться заради висновків, які аспірант робить у кінці. Це називається дисертація — щось серйозніше та науковіше ніж курсова та дипломна робота.

Що ж таке PhD?

PhD розшифровується як Doctor Philosophy, тобто доктор філософії.

Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь PhD почали присвоювати ще у Європі ХІІ століття, а саме вперше його було присвоєно у 1130 році у Болонському університеті. В деяких країнах світу ступінь доктора філософії є найвищим, серед них США, Канада, Франція, Італія та ін. В Україні PhD було запроваджено на зміну ступеня кандидата наук у 2016 році. До того ж, в Україні доктор філософії не є найвищим науковим ступенем.

 

Освітня складова підготовки PhD
Переглянути таблицю
Назва дисципліни Семестр Годин
ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОНАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Філософія та наукова етика 1 120
Іноземна мова 1, 2 180
Методологія та організація наукового дослідження 1 150
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Системне проектування ракетно-космічної техніки 1 120
Моделювання процесів у системах та агрегатах ракетно-космічної техніки 2 120
Актуальні проблеми розвитку технологій авіаційно-космічного виробництва 3 120
Викладацька практика 4 90
ВИБІРКОВІ БЛОКИ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
БЛОК А
Сучасні методи проектування та конструювання 2 150
Моделювання та інженерний аналіз ракетних та аерокосмічних конструкцій за допомогою CAE систем 3 150
Теорія розв’язання винахідницьких задач 4 150
БЛОК Б
Методи та техніка експерименту 2 150
Теорія моделювання 3 150
Аналіз сучасних тенденцій розвитку ракетно-космічної техніки 4 150
БЛОК В
Перспективні технології виготовлення та випробування агрегатів та систем ракетно-космічних літальних апаратів 2 150
Технологічні аспекти отримання виробів з композиційних матеріалів 3 150
Процеси обробки матеріалів тиском і формоутворення у виготовленні ракетно-космічних літальних апаратів 4 150

 

Навчальний план підготовки PhD в аспірантурі ДНУ за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»Переглянути

 

Наукова складова підготовки PhD

Що вивчають під час навчання в аспірантурі за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії?

Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів — галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів і їх систем, що формує теоретичні та експериментальні основи створення нових, досконаліших летальних апаратів (ЛА), включаючи:

 • опис, прогнозування, встановлення закономірностей, пов’язаних з дослідженнями фізичних процесів у конструкціях, агрегатах та системах ЛА;
 • розробку методів прийняття обґрунтованих проектно-конструкторських та технологічних рішень для вибору оптимальних параметрів та організації процесів життєвого циклу ЛА, а також зв’язку цих процесів із властивостями виробів та техніко-економічними й організаційними характеристиками їх виробництва;
 • формування для цих цілей математичного та програмного забезпечення.

Особливість освітньої програми полягає в тому, що її основним вмістом є системне вивчення питань проектування, конструювання та виробництва ЛА, аналіз досвіду створення зразків ракетно-космічної та авіаційної техніки. Значення рішення наукових та технічних проблем даної спеціальності виявляється у вдосконалюванні теоретичної, методичної, експериментальної та виробничої бази, яке дозволить підвищити якість і зменшити видатки на розробку, виробництво та експлуатацію ЛА. Ця галузь науки є комплексною, охоплює питання пов’язані з виявленням фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей із метою застосування результатів цих досліджень на практиці.

Які напрями досліджень?

 • Загальні проблеми проектування авіаційної та космічної техніки. Прогнозування техніко-економічних і тактико-технічних характеристик літальних апаратів (ЛА) всіх класів. Критерії оцінки їх обрису, аеродинамічної схеми, компонування з урахуванням їх призначення й умов експлуатації.
 • Наукове обґрунтування та розроблення методів проектування, розрахунку на міцність, виробництва та випробування ЛА різних класів.
 • Наукові основи синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень агрегатів і вузлів ЛА та їх стиків і з’єднань, зокрема в комп’ютерно-інтегрованих середовищах.
 • Розроблення методів інформаційних і комп’ютерно-інтегрованих технологій проектування та розрахунку на міцність ЛА.
 • Наукові основи фізичного моделювання літальних апаратів і їх систем. Теоретичне й апаратурне забезпечення моделювання. – Розроблення методів і засобів визначення статистичних, динамічних, вібраційних, акустичних, теплових і комбінованих навантажень на ЛА. Теоретичне й експериментальне обґрунтування критеріїв міцності та коефіцієнтів безпеки.
 • Дослідження та розроблення методів розрахунку на міцність, сталість, жорсткість, надійність, живучість, а також визначення ресурсу агрегатів ЛА із металевих сплавів і композиційних матеріалів. Методи прогнозування несучої здатності деталей і агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи технологічної підготовки авіаційно-космічного виробництва й оптимізація технологічних процесів в умовах використання інформаційних технологій.
 • Розроблення, створення та впровадження систем технологічних процесів і оснащення для виробництва деталей складної форми із високоміцних і спеціальних матеріалів та для складання агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи точності, якості, продуктивності та надійності технологічних систем виробництва ЛА.
 • Застосування сучасних авіаційно-космічних наукоємних технологій в інших галузях промисловості. Методи та засоби утилізації відходів і виробів, непридатних до використання.
 • Методи льотних і наземних випробувань ЛА та їх систем, діагностики їх характеристик, оптимального спостереження (оцінювання) стохастичних параметрів їх стану.
 • Дослідження в галузі теоретичного та технічного забезпечення й автоматизації міцнісних випробувань ЛА на статичне навантаження та ресурс із застосуванням методів і засобів неруйнівного контролю, аналізу зруйнованих деталей. Оптимальне управління випробуваннями. Прогнозування зміни характеристик ЛА.
 • Методи та засоби контролю технічного стану авіаційної та ракетно-космічної техніки.

 

Як готуватись до вступу до аспіратури?
Програма іспиту зі спеціальності до аспірантури за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»Переглянути

 

Корисні посилання
Правила прийому до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2021 роціПереглянути
Нормативні документи на сайті університетуПереглянути
Вимоги до оформлення дисертаціїПереглянути
Вимоги до опублікованої монографіїПереглянути
Перелік наукових спеціальностейПереглянути
Таблиця відповідності спеціальностейПереглянути
Перелік наукових фахових виданьПереглянути
Спеціалізовані вчені ради при ДНУПереглянути
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)Переглянути
Положення про спеціалізовану вчену радуПереглянути
Про опублікування результатів дисертаційПереглянути
Як підготувати і захистити дисертацію (методичні поради)Переглянути
Підготовка і захист дисертації (інформаційно-довідниковий посібник)Переглянути