Освтнія програма PhD третього освітньо-наукового рівня

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Форми навчання Денна, заочна
База вступу Магістр, спеціаліст із будь-якої спеціальності
Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ліцензований обсяг 30 осіб
Вид пропозиції Фіксована
Термін навчання 4 роки
Терміни подачі заяв04.07.2022 – 22.07.2022
Вартість навчання за контрактом набору 2022Переглянути

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури на місця, що фінансуються тільки за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних та/або юридичних осіб проводять у такі строки:

Етапи вступної кампаніїТерміни
Початок прийому заяв та документів04 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів22 липня 2022 року
Проведення вступних випробуваньз 01 вересня до 09 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступниківдо 14 вересня 2022 року
Виконання вступниками умов до зарахування
(подання до відділу аспірантури оригіналів документів)
до 19 вересня 2022 року
Зарахування вступниківне пізніше 23-30 вересня 2022 року
Перелік документів для вступу

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають (з 10 години до 14 години) до відділу аспірантури, докторантури (1 корп., кімн. 215) у картонному швидкозшивачу такі документи:

• опис документів вступника;
• особисту заяву на ім’я ректора, у якій вказують форму навчання та спеціальність;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• документ державного зразка про відповідний ступінь вищої освіти (оригінал або його копію) та додаток до нього;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
• 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

• список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений вченим секретарем (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти (за наявності), яка оформлюється як витяг з засідання вченої ради факультету на підставі витягу з засідання ДЕК (витяг з засідання ДЕК можна отримати в 1 корп., 305 кімн.);
• згоду на обробку персональних даних;
• реферат (за потреби).

Зразки

Заява вступ 2022 (зразок). Згода вступ 2022 (зразок). Особовий листок вступ 2022 (зразок). Список праць вступ 2022 (зразок).

Зразок титульного аркуша реферату (обсяг 25-30 сторінок включаючи: титульний аркуш, зміст, розділи, перелік використаних джерел). Реферат готують вступники, які не мають профільної базової освіти.


Що таке аспірантура?

Аспірантура — це самостійна форма отримання освіти, мета якої навчитися займатися науковою роботою. Спочатку аспірант визначає цікавий для нього науковий напрям, обирає тему дослідження, вивчає літературу, проводить експеримент, результат якого обробляє. Аналізує, порівнює отримані дані з тими, які вже зробили інші науковці. Це все робиться заради висновків, які аспірант робить у кінці. Це називається дисертація — щось серйозніше та науковіше ніж курсова та дипломна робота.

Що ж таке PhD?

PhD розшифровується як Doctor Philosophy, тобто доктор філософії.

Доктор філософії — це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь PhD почали присвоювати ще у Європі ХІІ століття, а саме вперше його було присвоєно у 1130 році у Болонському університеті. В деяких країнах світу ступінь доктора філософії є найвищим, серед них США, Канада, Франція, Італія та ін. В Україні PhD було запроваджено на зміну ступеня кандидата наук у 2016 році. До того ж, в Україні доктор філософії не є найвищим науковим ступенем.

 

Освітні компоненти освітньо-наукової програми
“Авіаційна та ракетно-космічна техніка”

Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
ОКНазва
ОК 1.1Філософія та наукова етика
ОК 1.2Академічне письмо та спілкування іноземною мовою
ОК 1.3Інноваціно-дослідницька діяльність
ОК 1.4Методологія педагогічного процесу у вищій школі
ОК 2.1Системне проектування ракетно-космічної техніки
ОК 2.2Технологічні рішення в організації процесів життєвого циклу літальних апаратів
ОК 2.3Моделювання процесів у системах та агрегатах ракетно-космічної техніки
ОК 2.4Актуальні проблеми розвитку технологій авіаційно-космічного виробництва
ОК 2.5Викладацька практика

 

Наукова складова підготовки PhD

Що вивчають під час навчання в аспірантурі за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії?

Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів — галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів і їх систем, що формує теоретичні та експериментальні основи створення нових, досконаліших летальних апаратів (ЛА), включаючи:

 • опис, прогнозування, встановлення закономірностей, пов’язаних з дослідженнями фізичних процесів у конструкціях, агрегатах та системах ЛА;
 • розробку методів прийняття обґрунтованих проектно-конструкторських та технологічних рішень для вибору оптимальних параметрів та організації процесів життєвого циклу ЛА, а також зв’язку цих процесів із властивостями виробів та техніко-економічними й організаційними характеристиками їх виробництва;
 • формування для цих цілей математичного та програмного забезпечення.

Особливість освітньої програми полягає в тому, що її основним вмістом є системне вивчення питань проектування, конструювання та виробництва ЛА, аналіз досвіду створення зразків ракетно-космічної та авіаційної техніки. Значення рішення наукових та технічних проблем даної спеціальності виявляється у вдосконалюванні теоретичної, методичної, експериментальної та виробничої бази, яке дозволить підвищити якість і зменшити видатки на розробку, виробництво та експлуатацію ЛА. Ця галузь науки є комплексною, охоплює питання пов’язані з виявленням фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей із метою застосування результатів цих досліджень на практиці.

Які напрями досліджень?

 • Загальні проблеми проектування авіаційної та космічної техніки. Прогнозування техніко-економічних і тактико-технічних характеристик літальних апаратів (ЛА) всіх класів. Критерії оцінки їх обрису, аеродинамічної схеми, компонування з урахуванням їх призначення й умов експлуатації.
 • Наукове обґрунтування та розроблення методів проектування, розрахунку на міцність, виробництва та випробування ЛА різних класів.
 • Наукові основи синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень агрегатів і вузлів ЛА та їх стиків і з’єднань, зокрема в комп’ютерно-інтегрованих середовищах.
 • Розроблення методів інформаційних і комп’ютерно-інтегрованих технологій проектування та розрахунку на міцність ЛА.
 • Наукові основи фізичного моделювання літальних апаратів і їх систем. Теоретичне й апаратурне забезпечення моделювання. – Розроблення методів і засобів визначення статистичних, динамічних, вібраційних, акустичних, теплових і комбінованих навантажень на ЛА. Теоретичне й експериментальне обґрунтування критеріїв міцності та коефіцієнтів безпеки.
 • Дослідження та розроблення методів розрахунку на міцність, сталість, жорсткість, надійність, живучість, а також визначення ресурсу агрегатів ЛА із металевих сплавів і композиційних матеріалів. Методи прогнозування несучої здатності деталей і агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи технологічної підготовки авіаційно-космічного виробництва й оптимізація технологічних процесів в умовах використання інформаційних технологій.
 • Розроблення, створення та впровадження систем технологічних процесів і оснащення для виробництва деталей складної форми із високоміцних і спеціальних матеріалів та для складання агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи точності, якості, продуктивності та надійності технологічних систем виробництва ЛА.
 • Застосування сучасних авіаційно-космічних наукоємних технологій в інших галузях промисловості. Методи та засоби утилізації відходів і виробів, непридатних до використання.
 • Методи льотних і наземних випробувань ЛА та їх систем, діагностики їх характеристик, оптимального спостереження (оцінювання) стохастичних параметрів їх стану.
 • Дослідження в галузі теоретичного та технічного забезпечення й автоматизації міцнісних випробувань ЛА на статичне навантаження та ресурс із застосуванням методів і засобів неруйнівного контролю, аналізу зруйнованих деталей. Оптимальне управління випробуваннями. Прогнозування зміни характеристик ЛА.
 • Методи та засоби контролю технічного стану авіаційної та ракетно-космічної техніки.

 

Як готуватись до вступу до аспірантури?
Програма іспиту зі спеціальності до аспірантури за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»Переглянути

 

Корисні посилання
Нормативні документи на сайті університетуПереглянути
Вимоги до оформлення дисертаціїПереглянути
Вимоги до опублікованої монографіїПереглянути
Перелік наукових спеціальностейПереглянути
Таблиця відповідності спеціальностейПереглянути
Перелік наукових фахових виданьПереглянути
Спеціалізовані вчені ради при ДНУПереглянути
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)Переглянути
Положення про спеціалізовану вчену радуПереглянути
Про опублікування результатів дисертаційПереглянути
Як підготувати і захистити дисертацію (методичні поради)Переглянути
Підготовка і захист дисертації (інформаційно-довідниковий посібник)Переглянути
Питання?

Завідувач відділу аспірантури, докторантури Вайнілович Ірина Вікторівна.

Телефон: +380563749825+380975879488
E-mail: aspdnu@i.ua